ALGEMENE VOORWAARDEN; FIT IN TWENTE


1. Begrippen
De organisatie: Fit In Twente
Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor een activiteit
Personal Trainer: Diegene die de activiteit begeleid
Activiteit(en): Personal training en Small Group Training; op locatie Landgoed de Holtweijde, van der Valk – Hengelo, buiten of aan huis.
Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken zal verzorgen aan de deelnemer.
 
2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich heeft ingeschreven bij Fit In Twente voor het deelnemen aan een of meer activiteit(en). Op iedere activiteit van Fit In Twente in deze voorwaarden van toepassing.
 
3. Inschrijfprocedure
Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan de organisatie te worden afgegeven. Pas na ontvangst van deze formulieren zullen de activiteiten starten.
 
4. Tijdstip en plaats
Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is vooraf met de deelnemer overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet kan doorgaan is de organisatie bevoegd om in overleg met de deelnemer een ander tijdstip te plannen. Dit dient 24 uur van te voren bekend te zijn, dit geldt zowel voor de organisatie als de deelnemer.
 
5. De activiteit
Op de organisatie rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers van de activiteit wordt, in overleg met de deelnemer(s) door de instructeur bepaald.
Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Fit In Twente niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.
 
6. Aansprakelijkheid
Voor elke door Fit In Twente schriftelijk aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Fit In Twente kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
De organisatie is niet aansprakelijk wanneer bij de organisatie, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
De organisatie is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 
7. Ontbinding en opzegging
Fit In Twente is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
Opzegging van het membership voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend.

8. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal de organisatie meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Bij het aangaan van de overeenkomst is eenmalig een bedrag aan administratiekosten verschuldigd.
Indien de betaling door middel van automatische incasso plaatsvindt, zal deze aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd.
Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de organisatie gerechtigd de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Bij betalingsachterstand zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de deelnemer.
Fit in Twente behoudt zich het recht jaarlijks de membership gelden te verhogen cq. te verlagen op grond van de wettelijke toegestane bepalingen. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 
9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Fit In Twente
Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.
 
10. Overmacht, vakanties en feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. De organisatie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
Bij ziekte van de trainer wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.
Vakanties van de trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt de overeenkomst met een week verlengd.
Bij een vorm van overmacht (zwangerschap, langdurige ziekte of ongeval) kan de betaling vanaf het moment van de melding worden opgeschoven. Dit dient tijdig doorgegeven te worden daar terugbetaling uitgesloten is.
 
11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst met de organisatie aan te gaan, zijn arts te raadplegen.
 
12. Vertrouwelijkheid
De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de deelnemer.