PRIVACY STATEMENT


Fit In Twente hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fit In Twente houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fit In Twente zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Fit In Twente
info@fitintwente.nl
06-10510666


WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door Fit In Twente verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
 • Inschrijven in onze ledenadministratie;
 • Toegangscontrole tot ons pand;
 • Facturatie en automatische incasso;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Adres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Geslacht.
Daarnaast kunnen wij voor de intake bij Fit In Twente bijzondere persoonsgegevens aan u vragen. Denk hierbij aan medicatiegebruik, lichamelijke klachten, medische voorgeschiedenis, lichaamsgewicht, lengte, vetpercentage, etc. Wij vragen deze gegevens om u beter te kunnen helpen uw doelen te behalen en op deze manier een persoonlijk trainingsschema voor u op te kunnen stellen. Uiteraard bent u er zelf vrij in welke gegevens u met ons deelt.
Bij gebruik van de website van Fit In Twente, Fit Gezondheidsmanagement, Fit Impulz en Fit Firm kunnen algemene persoonsgegevens verzamelt en verwerkt worden die actief aan ons verstrekt worden. Hiervan is alleen sprake als er een contactformulier wordt verzonden of als u een e-mail stuurt. De volgende gegevens worden verzameld van persoonsgegevens:
 • naam;
 • contactgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u kunt invullen als u een e-mail of contactformulier verstuurt.


VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden; hiervoor dient u ons schriftelijk toestemming te geven.


MINDERJARIGEN

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


BEWAARTERMIJN

Fit In Twente bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.


DIENSTVERLENING

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren. Je kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen in een app, kun je jouw voortgang niet inzien en kunnen we je niet de persoonlijke begeleiding geven op basis van jouw resultaten.


GOOGLE ANALYTICS

De websites van Fit In Twente, Fit Gezondheidsmanagement, Fit Impulz en Fit Firm maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Fit In Twente te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Fit In Twente en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst, ook kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.


MARKETING ACTIVITEITEN

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap). Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.


BEVEILIGING

We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.


RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Fit In Twente houdt het recht voor privacy beleid te wijzigen. Houd onze websites in de gaten.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd; mei 2018.